• dane osobowe sporządzającego testament,
 • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia).
 • dane osobowe mocodawcy,
 • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania),
 • opis nieruchomości, najlepiej – numer księgi wieczystej.
 • akt zgonu spadkodawcy,
 • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,
 • akt stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne),
 • nr PESEL zmarłego (do wglądu dowód osobisty zmarłego, bądź zaświadczenie o numerze PESEL).
 • wskazanie numeru księgi wieczystej,
 • wskazanie podstawy nabycia nieruchomości przez sprzedającego, czyli jeden z wymienionych dokumentów, tj.: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających – imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania,
 • wartość rynkowa działki (cena sprzedaży),
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku,
 • zaświadczenie czy nieruchomość jest objęta planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach,
 • zaświadczenie czy nieruchomość jest objęta obszarem rewitalizacji,
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej,
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy następuje podział,
 • oświadczenie banku o ustanowieniu hipoteki oraz umowa kredytowa (do wglądu) – w przypadkach kiedy finansowanie zakupu lokalu jest w całości bądź w części ze środków pochodzących z kredytu bankowego, a ustanowienie hipoteki nastąpi w akcie notarialnym.
 • wskazanie numeru księgi wieczystej,
 • wskazanie podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, tj.: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
 • wartość rynkowa lokalu.
Back to top
Close Offcanvas Sidebar
Secured By miniOrange