Przed planowaną czynnością notarialną sugerujemy kontakt z notariuszem w celu ustalenia wysokości i rodzaju opłat związanych z zamierzoną czynnością notarialną, na które składać się mogą w zależności od rodzaju czynności notarialnej podatki, opłaty sądowe oraz wynagrodzenie notariusza.

PODATKI

Notariusz na podstawie odpowiednich przepisów jest płatnikiem podatku od określonych czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego oraz podatku od spadków i darowizn od określonych czynności w formie aktu notarialnego, co oznacza, że w związku z dokonaniem czynności notarialnej notariusz pobiera i wpłaca do właściwego urzędu skarbowego należne podatki.

OPŁATA SĄDOWA

W przypadku, gdy w związku z czynnością notarialną składany jest przez notariusza wniosek o wpis do księgi wieczystej, notariusz pobiera opłatę sądową i przekazuje ją właściwemu sądowi rejonowemu.

Na zasadach określonych w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych możliwe jest ubieganie się o zwolnienie przez właściwy Sąd od kosztów sądowych w postępowaniu wieczystoksięgowym, co może nastąpić wyłącznie przed dokonaniem czynności notarialnej, w związku z którą notariusz składa wniosek o dokonanie wpisu do księgi wieczystej, przy czym pamiętać należy, że w takim przypadku wniosek o dokonanie wpisu do księgi wieczystej powinien być złożony w terminie 3 miesięcy od doręczenia postanowienia o zwolnieniu od kosztów sądowych, pod rygorem upadku zwolnienia.

TAKSA NOTARIALNA

Maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla czynności notarialnych ustalone zostały w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, a ostateczne wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej ustalane jest indywidualnie, w zależności od rodzaju czynności notarialnej oraz stopnia jej zawiłości, a także przy uwzględnieniu wartości jej przedmiotu.

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Zwolnienie to stosuje się również do osoby prawnej, która wykaże, że nie ma dostatecznych środków na ponoszenie wynagrodzenia żądanego przez notariusza. Sąd po ustaleniu, że zachodzi potrzeba dokonania czynności notarialnej, uwzględnia wniosek i wyznacza notariusza do dokonania żądanej przez stronę czynności notarialnej, a za stronę zwolnioną od ponoszenia taksy notarialnej, opłatę tę ponosi Skarb Państwa.

Back to top
Close Offcanvas Sidebar
Secured By miniOrange