• wskazanie numeru księgi wieczystej,
  • wskazanie podstawy nabycia nieruchomości przez sprzedającego, czyli jeden z wymienionych dokumentów, tj.: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
  • dane osobowe kupujących i sprzedających – imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania,
  • wartość rynkowa działki (cena sprzedaży),
  • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku,
  • zaświadczenie czy nieruchomość jest objęta planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach,
  • zaświadczenie czy nieruchomość jest objęta obszarem rewitalizacji,
  • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej,
  • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy następuje podział,
  • oświadczenie banku o ustanowieniu hipoteki oraz umowa kredytowa (do wglądu) – w przypadkach kiedy finansowanie zakupu lokalu jest w całości bądź w części ze środków pochodzących z kredytu bankowego, a ustanowienie hipoteki nastąpi w akcie notarialnym.
Back to top
Close Offcanvas Sidebar
Secured By miniOrange